fbpx

Buroproblemes

quan vols vendre un habitatge

Cas1.

Habitatge no inscrit en el Registre

Posem un cas probable. En Ricard compra un habitatge en el 1980, va a la Notaria per fer la compravenda, però no l’inscriu al Registre de la Propietat, o bé per estalviar-se uns milers d’euros en impostos o per desconeixença. Recordem que la inscripció al Registre d’una propietat NO ÉS OBLIGATÒRIA.

Riscos de no passar pel Registre:

Pèrdua de seguretat jurídica, ja que la funció principal del Registre de la Propietat és donar fe pública registral de què el dret real inscrit pertany efectivament a la persona que consta com titular i que el contingut d’aquest és veraç.

Dificultat per vendre al no poder demostra públicament qui és el propietari real.

Impossibilitat de sol.licitar un préstec hipotecari amb la garantia de l’habitatge que no estigui immatriculat en el Registre de la Propietat.

Any 2023, en Ricard, que no recorda si està registrada la propietat o no, té necessitat de vendre.

Encomana el procés de venda a La Caseta Blanca. Des del minut cero sol.licitem tota la documentació necessària per vendre: l’escriptura, cèdula habitabilitat, certificat eficiència energètica… i demanem la nota simple al Registre de la Propietat. Salten totes les alarmes quan el Registre comunica que no hi ha cap propietat inscrita a nom de Ricard. Per tant, indiquem al Ricard que ha d’iniciar un procés, amb durada entre 1 mes i com a màxim, depèn del Registre….

Què ha de fer ara??

Demanar un còpia autoritzada de l’escriptura

Liquidar els impostos Actes Jurídics Documentats i Impost de Transmissió Patrimonial

Abonar la plusvàlua municipal

Presentar tots aquests documents al Registre de la Propietat.

Buroproblema detectat i en via de solució!!